Rekrutacja na studia – Edycja 5

EDYCJA 5 – 10.2019 – 06.2021 – 

Rekrutacja zakończona.

Składanie dokumentów

Termin składania dokumentów: 3.06.2019 – 6.09.2019

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres sekretariatu. W przypadku składania dokumentów osobiście sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Termin aplikacji do dnia 06.09.2019 r.  

Adres do składania dokumentacji:

Adres: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20

  • od poniedziałku do piątku: nr telefonu będzie podany do dnia 06.10.2019
  • w soboty (w trakcie zjazdów): 32 349 76 02

Zajęcia na studiach odbywać się będą w SMCEBI UŚ w Chorzowie

SMCEBI, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

 

Wymagania wstępne

Kandydat powinien:

1) posiadać wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) dowolnego kierunku, potwierdzone dyplomem

Kandydat ponadto może wykazać:

1) min. 2 letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego

2) ukończenie kursu refrakcji, dyplomu technika optyka, ortoptysty

3) uprawnienia czeladnicze lub mistrzowskie optyka okularowego

4) ukończenie studiów wyższych na I stopniu na specjalności lub kierunku „Optyka okularowa” lub kierunków pokrewnych (biofizyka, medycyna, fizyka medyczna, fizyka)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne

Dokumenty:

– wypełnione i własnoręcznie podpisane podanie do Rektora (do pobrania ze strony internetowej UŚ),

– odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej studiów pierwszego stopnia lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,

– skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,

(wzór skierowania od pracodawcy: plik do pobrania: skierowanie-na-studia)

– dwa kolorowe zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm / 4,5 cm),

– kopia dowodu osobistego.

 

Kandydat może ponadto wykazać się uprawnieniami (dodatkowo punktowanymi w trakcie części ustnej egzaminu wstępnego) poprzez przedłożenie wraz z aplikacją dokumentów je potwierdzających. Punkty te wpływają na ogólny wynik rekrutacji.

Zaliczamy do nich:

1) min. 2 letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego (np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopię świadectw pracy)

2) świadectwa ukończenia kursu refrakcji, technika optyka, ortoptysty (np. odpis dyplomu)

3) dyplom czeladniczy lub mistrzowski optyka okularowego (np. odpis dyplomu)

4) dyplom ukończenie studiów wyższych na I stopniu na specjalności lub kierunku „Optyka okularowa” (np. odpis dyplomu)

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie w godzinach urzędowania lub drogą pocztową na podany poniżej adres do dnia 01.09.2019 r.  

 

Opłata semestralna

3300 PLN/semestr (jednorazowa wpłata) – 13 200 zł za 4 semestry studiów – Opłaty czesnego za studia możliwe są dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia oraz podpisaniu umowy o odpłatności.

Informacje na temat egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny składa się z egzaminu pisemnego w postaci testu z wiedzy określonej w  załączniku poniżej. Osoby, które pozytywnie napiszą test (od 61 %) zaproszone są na rozmowę kwalifikacyjną na studia gdzie na podstawie przedłożonej dokumentacji mogą otrzymać dodatkową punktacje za wykształcenie wyższe kierunkowe, dyplomy i świadectwa ukończenia kursów kierunkowych, minimum 2 letni staż pracy w zawodzie optyka okularowego czy uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie optyka okularowego. O przyjęciu na studia decyduje sumaryczna liczba punktów.

Wymagania do egzaminu wstępnego

Wymagany zakres materiału do egzaminu wraz z polecaną literaturą: zagadnienia-do-egzaminu-wstepnego

Test wstępny: 15 wrzesień 2019 (niedziela)  godzina 8:45 (aula P/0/05 w ŚMCEiBI w Chorzowie ( 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów)

Rozmowy kwalifikacyjne:  15 wrzesień 2019 (niedziela)  godzina: 11:00

Informacja o wynikach egzaminu wstępnego (test) zostanie podana do wiadomości około godziny 10:30. Następnie osoby, które przeszły test zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną ( rozmowy zaczną się około godziny 11:00)

 

Zapraszamy na studia dzienne na kierunku Biofizyka, studia stacjonarne II stopnia specjalność optometria, uruchomione od października 2017. Zapraszamy do rekrutacji w tym roku, na stronie internetowej.

Link do rekrutacji (I nabór od 03.06.2019)

https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog?

Jeżeli jesteś zainteresowany studiami dziennymi/podyplomowymi prosimy o kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

*Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o rekrutacji na studia dzienne II stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność optometria.