Czym jest optometria?

Optometria

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

Optometrysta?

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej.

W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw Nr 82 poz. 537.

Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010
– opisy grup elementarnych zawodów i specjalności
22 – specjaliści do spraw zdrowia
kod – 2286

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

Zawód optometrysty

Opis zawodu optometrysty zawarty w wykazie stanowi, iż optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

Zadania zawodowe optometrysty obejmują:
– badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów
i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
– badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
– konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
– wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
– udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
– dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych
i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
– udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy
i w sektorze przemysłowym;
– wykonywanie innych zadań pokrewnych.
Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników

Polskie Towarzystwo Otometrii i Optyki (PTOiO)

ptoio

Początki optometrii w Polsce to utworzenie z dniem pierwszym stycznia 1983 roku Zakładu Optometrii
w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziesięcioletnia, intensywna praca pracowników tego zakładu, a szczególnie profesora Bolesława Kędzi, doprowadziła do wybudowania i wyposażenia nowego Zakładu Optometrii. W 1994 roku, zarządzeniem rektora AM, powołane zostaje pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Optometrii mające za zadanie:

wykształcenie pracowników służby zdrowia z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami wymaganymi do prowadzenia badań i korekcji optycznej układu wzrokowego, którzy tą drogą uzyskują specjalność zawodową w zakresie optometrii

Plan nauczania w ramach studium został opracowany na podstawie programu Europejskiego Dyplomu Optometrii i zawierał wszystkie moduły tego programu, a słuchacze studium byli w zasadzie pierwszymi w Europie studentami kształconymi według takiego projektu. Pierwszy program Studium Optometrii obejmował 600 godzin dydaktycznych – wykładów i ćwiczeń. Dodatkowo studenci mieli obowiązkowe minimum, trzydziestogodzinne zajęcia w gabinecie okulistycznym lub na oddziale okulistycznym szpitala oraz wykonywali prace końcowe. Całość harmonogramu zajęć i jego realizacja konsultowana była na bieżąco przez City University w Londynie, która to uczelnia otrzymywała wszystkie tematy wykładów i ćwiczeń oraz testy egzaminacyjne i ich wyniki. Należy przy tym zaznaczyć,  że w ramach tego programu realizowano niewielką liczbę godzin dydaktycznych z modułu zawierającego zagadnienia z optyki okularowej i warsztatu optycznego. Zajęcia te dotyczyły tylko wybranych, bardziej złożonych zagadnień optyki okularowej. Ograniczenie to wynikało
z przygotowania zawodowego słuchaczy studium. Warunkiem zakwalifikowania na studium podyplomowe było:
• wyższe wykształcenie,
• dyplom mistrzowski optyka okularowego,
• czynne wykonywanie zawodu optyka.

Po zakończeniu pierwszego kursu refrakcji, 18 sierpnia 1994 roku, powołane zostało Polskie Optometryczne Towarzystwo Naukowe, które uzyskało status obserwatora Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO), a po przekształceniu w Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOiO) – prawa członka stałego ECOO. Korzystając ze swoich uprawnień Towarzystwo zarekomendowało Radzie Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną (KRIO), co umożliwiło również tej organizacji uzyskanie praw członka stałego ECOO, wzmacniając tym samym głos polskiej delegacji podczas obrad.

Podstawowe cele PTOiO:
• propagowanie światowych standardów optometrii,
• kształcenie w dziedzinie optometrii i optyki,
• krzewienie zasad etyki zawodowej,
• działanie na rzecz rozwoju optometrii w Polsce.

Działalność Towarzystwa (PTOiO) umożliwiła powołanie nie tylko Podyplomowego Studium Optometrii, ale również utworzenie studiów dziennych dla absolwentów szkół średnich w zakresie optyki okularowej i optometrii. Kształcenie takie podjęły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (aktualnie Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego) w ramach międzyuczelnianej umowy. Od października 2001 roku realizowana była również druga edycja Podyplomowego Studium Optometrii dla optyków z wyższym wykształceniem. Pomimo wielu trudności optometria będzie nadal rozwijać się i mamy nadzieję, że grupa fachowców wykształconych na poziomie akademickim, świadcząca usługi
w zakresie optyki i optometrii na najwyższym poziomie, będzie nadal rosła.

W chwili obecnej wśród dużej grupy optyków wykonujących swój zawód istnieje niedosyt wiedzy. W czasie wykonywania codziennych prac spotykają się
z problemami, na które nie znają odpowiedzi. Jednym ze sposobów pogłębienia swojej wiedzy jest wstąpienie do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki i branie udziału w organizowanych przez towarzystwo szkoleniach.

Numer optometrysty

Kolejno odlicz, czyli Numer Optometrysty.

nropt

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOiO) wprowadził system związany z numeracją optometrystów przy jednoczesnym sprawdzeniu nabycia kwalifikacji zawodowych. Zawód optometrysty jest sklasyfikowany Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 kwietnia 2010r.

PTOiO chce połączyć wszystkich optometrystów i każdy z Was może ubiegać się
o nadanie Numeru Optometrysty (NO). Numer ten powinien być stosowany na pieczątkach, wizytówkach, innych formach reklamy czy skierowaniach do specjalisty, które wykorzystywane są już przez członków PTOiO od marca 2014r.

Skąd taka inicjatywa? Powodem jest brak regulacji prawnej naszego zawodu. Wprowadzenie Numeru Optometrysty pozwoli odróżnić osoby z odpowiednim wykształceniem od „pseudooptometrystów”. Zwłaszcza, że w ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość społeczna, ale i niestety liczba „kursów i szkoleń” kształcących „pseudooptometrystów”. Nam wszystkim powinno zależeć, aby zawód optometrysty, jako osoby, specjalisty, której powierza się jeden ze swoich zmysłów – zmysł wzroku, był zawodem publicznego zaufania.


Zachęcamy wszystkich optometrystów do wypełnienia i odesłania do PTOiO przygotowanego wniosku o nadanie numeru. Im szybciej i więcej osób zacznie posługiwać się w swojej codziennej praktyce numerem oraz poinformujemy
o tym społeczeństwo, tym lepiej dla zawodu optometrysty w służbie ochrony wzroku.

Przyszłościowo PTOiO planuje, aby Numer Optometrysty był podawany podczas wszelkiego rodzaju spotkań branżowych (nie tylko organizowanych przez PTOiO ale i inne organizacje ochrony wzroku) co znacznie przyśpieszy i ułatwi formalności związane z rejestracją.

Dla kogo?
W pierwszej kolejności numery nadawane są członkom PTOiO. Numer jednak powinni posiadać wszyscy optometryści. Wystarczy przesłać do PTOiO wniosek
o nadanie numeru wraz z kserokopią niezbędnych dokumentów.
Osoby zainteresowane badaniem optometrycznym, będą miały możliwość sprawdzenia poprzez stronę internetową PTOiO czy dana osoba posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, jako organizacja będzie przekazywać informacje odnośnie Numeru Optometrysty wśród innych organizacji, instytucji, aby podnosić świadomość społeczną dotyczącą zawodu. Na stronie internetowej tworzona będzie lista osób z nadanym numerem (imię, nazwisko, miasto, województwo, numer optometrysty), co pozwoli zainteresowanym osobom dokonać sprawdzenia optometrysty.

Numer Optometrysty nadawany jest bezpłatnie tylko i wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego, zarówno członków PTOiO jak i optometrystów nie będących członkiem PTOiO.

 

Materiały umieszczone na stronie zaczerpnięto ze stron:

[1] http://www.ptoo.pl/optometria/optometria/

[2] http://www.ptoo.pl/numeracja-optometrystow/